Demandes
col·lectives
Procediments
especials

En funció d’unes recents sentencies del Tribunal Constitucional  ja és pot reclamar el que s’hagi pagat indegudament per l’impost municipal de plusvàlua. Aquest impost és paga als Ajuntaments quan es produeix una transmissió, sigui pel concepte que sigui (compra venda, herència, donació, etc.) d’un bé immoble. El TC, confirmant les sentencies d’altres Jutjats i Tribunals, ha decretat que no procedeix aquest pagament si no hi ha hagut increment entre el preu inicial de compra i el de la venda, cosa molt freqüent durant el període de crisis immobiliària.

Poden reclamar no sols els afectats per aquest fet que ho siguin de present o de futur, sinó també tots aquells que hagin pagat injustament la plusvàlua municipal en els darrers anys, quan la mateixa no els corresponia, sempre que no els hagi prescrit encara el termini per fer-ho, de manera que, d'haver-se liquidat i pagat per exigència municipal, el contribuent podrà sol·licitar la devolució dels imports indegudament abonats, amb els interessos de demora tributaris (interès legal del diner més el 25%).

Si es troba en aquest cas consulti’ns. La visita és gratuïta.