Notícies
Si algun treballador agafa la baixa durant les vacances, tindrà dret a gaudir els dies de vacances que hagin coincidit amb la incapacitat temporal (IT) en un moment posterior, un cop es reincorpori a la feina.

En general, els treballadors han d'usar el seu dret a les vacances en l'any a què es

refereixen. Però, en algunes circumstàncies, pot fer-se un "traspàs" dels dies a l'any

següent. Una d'elles és quan es dóna una malaltia. És a dir, sempre serà possible transferir

aquests dies de descans i poder gaudir-los quan la salut estigui restablerta.

Per tant, si algun treballadors agafa la baixa durant les vacances, tindrà dret a

gaudir els dies de vacances que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, una

vegada es reincorpori a la feina. El mateix passarà si la baixa s'inicia abans de començar les

vacances però acaba coincidint total o parcialment amb aquestes.

A partir d'aquí, i en funció del tipus de baixa, el treballador podrà gaudir de les seves

vacances:

• En general. Si a causa de la IT les vacances no es poden gaudir dins l'any natural

a què corresponen, el treballador ha gaudir-les dins dels 18 mesos següents a la fi de l'any en

què s'hagin meritat.

• Embaràs. Si la IT està relacionada amb l'embaràs, el part o la lactància de la

treballadora, o si es tracta de la suspensió del contracte per naixement de fill (baixa per

maternitat o paternitat), no hi ha cap límit temporal per al gaudi de les

vacances.

Si hi ha conflicte entre el treballador i l'empresa sobre les vacances es pot acudir a un

procediment especial davant els jutjats socials en el qual es resolen les

discrepàncies en matèria de vacances. És un procés especialment ràpid, pel fet que en

moltes ocasions un retard perjudicaria el gaudi de les vacances en el període desitjat.

A més la sentència no té possibilitat de recurs, per la qual cosa quedaran les vacances fixades

pel jutge.

En el cas que sigui l'empresa la que imposi les vacances, si el treballador està en

desacord, podrà presentar demanda directament en el termini de 20 dies des que li

van notificar les vacances.

Si en canvi és el treballador el qual sol·licita unes vacances i no se les concedeixen, pot

presentar la demanda fins a 2 mesos abans de la data en què vol començar a gaudir-les