Notícies


El 31 de desembre s'ha publicat al BOE la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021 (en endavant LPGE 2021), que va entrar en vigor l'1 de gener de 2021, i que contenen una sèrie de novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social, entre les quals es poden destacar que les prestacions contributives pujaran el 0,9% el 2021 i les no contributives, l'1,8%. La base màxima de cotització es mantindrà en 4.070,10 euros mensuals i la mínima s'incrementarà segons el SMI, i s'inclou la pujada de l'IPREM, modificacions de les aportacions màximes en plans de pensions, el contracte per a la formació dual universitària, l'interès legal de diners i l'interès de demora per 2021. A més el Govern no ha inclòs en els PGE per a 2021 la pujada de l' salari mínim interprofessional (SMI), en la línia fixada durant els dos anys anteriors, però sí l'ha recollit en el Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, congelant per a aquest exercici