Blog
07/02/2022 - Autor: BCN Legal Gfroup


Quan hi ha una visita de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) al centre de treball, la llei ordena que l'inspector o inspectora han d’estendre una diligència on han de fer constar l’actuació realitzada i les comprovacions efectuades, reflectint les matèries o aspectes examinats, així com qualsevol altre incidència concurrent.

La diligència es pot emetre en format paper o utilitzant mitjans electrònics, i se’n ha de lliurar una còpia a l'empresa i una altra còpia, si escau, als delegats de prevenció. La diligència lliurada a l'empresa s’haurà de conservar a disposició de la ITSS, durant un termini de cinc anys, a comptar des de la data d'expedició


Anteriorment aquestes diligències es feien constar als llibres de Visita que s’havien de conservar durant 5 anys des de l'última anotació, però des del 13 de setembre de 2016, amb l'entrada en vigor de l'Ordre ESS/1452/2016, de 10 de juny, aquests llibres es van ser substituïts per les diligències d'actuació. Per tant, les últimes anotacions que pot tenir un Llibre de Visites, serien del 12 de setembre de 2026, pel que, al haver passat més de cinc anys, ja no hi ha cap obligació de conservar-los.

Actualment, i amb caràcter general, a cada diligència de la ITSS s'ha d'incloure el següent:
• Lloc i data d'expedició de la diligència.
• Indicació sobre si la diligència s'ha practicat en ocasió d'una visita al centre de treball o per compareixença.
• Identificació dels funcionaris que realitzen la inspecció i del Cos de funcionaris al qual pertanyen. Si la inspecció es realitza per més d'un funcionari, incloent als tècnics habilitats que acompanyin a l'inspector de Treball i Seguretat Social, la diligència la subscriurà l'inspector que dirigeixi les actuacions, qui ha de reflectir la identitat dels altres funcionaris que haguessin intervingut.
• Dades de l'empresa/centre de treball en el qual es realitza l'actuació inspectora, havent de reflectir-se, quan sigui possible, la següent informació: nomi/raó social, NIF, activitat, adreça de correu electrònic i domicili del centre de treball.
• Nom i cognoms, DNI/NIE, en el seu cas, de la persona que hagi atès el funcionari actuant en el desenvolupament de les actuacions, quan hagi prestat la seva col·laboració, així com el caràcter o representació amb què intervé.
• Circumstàncies de la col·laboració dels representants dels treballadors en el desenvolupament de les actuacions, si s'hagués produït.
• Matèries o aspectes examinats i altres circumstàncies concurrents.

Si en la diligència es formulés un requeriment d'esmena de deficiències, aquesta contindrà les anomalies o deficiències observades, amb indicació del termini per a la seva esmena. S’ha d'assenyalar l'incompliment detectat i indicar que la persistència en els fets infractors donarà lloc a la pràctica de la corresponent acta d'infracció, si no s'hagués practicat inicialment.