Blog
12/01/2022 - Autor: BCN LEGAL GROUP
La norma va entrar en vigor al dia 31 de desembre de 2021, a excepció d'unes certes matèries que entraran en vigor als tres mesos de la seva publicació

El proppassat 30 de desembre és va publicar al BOE el Real Decreto-Ley 32/2021 denominat de “Medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de Trabajo”, que vulgarment es coneix com a modificació de la Reforma Laboral.

La norma va entrar en vigor al dia 31 de desembre de 2021, a excepció d'unes certes matèries que entraran en vigor als tres mesos de la seva publicació, i de manera resumida, té com a principals novetats les següents:

1. Contractes temporals: Desapareix el contracte per obra o servei i es redefineixen el contracte per circumstàncies de la producció i per a substitució del treballador (antiga interinitat).

S'endureixen les sancions per contractació temporal fraudulenta, que s'imposaran per cada empleat.
 

2. Contractes formatius: Es redissenyen els contractes formatius. Es regula el contracte de formació en alternança (per a compatibilitzar l'activitat laboral amb els processos formatius) i el contracte destinat a adquirir una pràctica professional adequada als nivells d'estudis (amb una durada màxima d'un any).

3. Contractes fixos discontinus: Es potencia aquesta figura enfront dels temporals. Es pot concertar per a la realització de treballs estacionals o vinculats a activitats de temporada, per al desenvolupament d'aquells que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent intermitents, tinguin períodes d'execució certs, determinats o indeterminats. Poden utilitzar-se per a l'execució de contractes que, sent previsibles, siguin part de l'activitat ordinària de l'empresa.

4. ERTO i Mecanisme XARXA: Es modifica la regulació dels ERTO (especialment els de força major) i es crea l'anomenat Mecanisme Xarxa de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació amb dues modalitats, cíclica i sectorial, que han d'activar-se pel Consell de Ministres per a permetre la reducció de jornada o suspensió de contractes, incloent un fons per al finançament de prestacions i exempcions de cotitzacions a la Seguretat Social i costos de formació.
 

5. Negociació col·lectiva i convenis col·lectius: Es manté la prioritat aplicativa del conveni empresarial respecte dels convenis sectorials excepte en el relatiu a la quantia del salari. Es recupera la ultraactivitat indefinida del conveni: denunciat i conclosa la durada d'aquest, sense que hi hagi acord o solució per a un nou conveni, es mantindrà la seva vigència.

6. Subcontractació de serveis: El conveni col·lectiu d'aplicació per a les empreses contractistes i subcontractistes serà el del sector de l'activitat desenvolupada en la contracta o subcontracta, amb independència del seu objecte social o forma jurídica, tret que existeixi un altre conveni sectorial aplicable. El conveni d'empresa només podrà aplicar-se per la contractista o subcontractista si determina millors condicions salarials que el sectorial que resulti d'aplicació.

Per a qualsevol dubte o aclariment al respecte, poden posar-se en contacte amb el nostre despatx al telèfon 938706756 i els nostres professionals l’informaran adequadament.