Blog
10/11/2021 - Autor: BCN LEGAL GROUP


Els canvis que afecten la prestació per cessament d'activitat dels autònoms estan regulats al Reial decret llei 21/2021, de 26 d'octubre, que prorroga fins al 28 de febrer del proper any les mesures extraordinàries aplicables a determinades situacions, però també introdueix canvis que afecten a la prestació per cessament d’activitat als autònoms que es veuen obligats a cessar temporalment o definitivament en la seva activitat per causa de força major.

Així, a través de la modificació de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), es regula la forma d’acreditar la situació de cessament d'activitat dels treballadors autònoms quan concorri una situació de força major que determini el cessament temporal o definitiu a l'activitat econòmica o professional, i sobre això s'estableix:

• Si el cessament és definitiu caldrà aportar la sol·licitud de baixa al cens tributari d’Empresaris, Professionals i Retenidors, i la baixa en el règim especial de la Seguretat Social en què estés enquadrat el sol·licitant. Si l'activitat requeria l'atorgament d'autoritzacions o llicències administratives, s'hi acompanyarà la comunicació de sol·licitud de baixa corresponent i, si escau, la concessió de la concessió d’aquesta baixa o bé l'acord de la seva retirada.

• Si el cessament és temporal, no és procedeix la baixa en el règim especial de la Seguretat Social. S'estableix que el naixement del dret, en aquests supòsits de suspensió d'activitat com a conseqüència de força major, es produirà el dia que quedi acreditada la concurrència de la força major a través dels documents que s'acaben d'assenyalar.Els canvis que afecten la prestació per cessament d'activitat dels autònoms estan regulats al Reial decret llei 21/2021, de 26 d'octubre, que prorroga fins al 28 de febrer del proper any les mesures extraordinàries aplicables a determinades situacions, però també introdueix canvis que afecten a la prestació per cessament d’activitat als autònoms que es veuen obligats a cessar temporalment o definitivament en la seva activitat per causa de força major.

Així, a través de la modificació de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), es regula la forma d’acreditar la situació de cessament d'activitat dels treballadors autònoms quan concorri una situació de força major que determini el cessament temporal o definitiu a l'activitat econòmica o professional, i sobre això s'estableix:

• Si el cessament és definitiu caldrà aportar la sol·licitud de baixa al cens tributari d’Empresaris, Professionals i Retenidors, i la baixa en el règim especial de la Seguretat Social en què estés enquadrat el sol·licitant. Si l'activitat requeria l'atorgament d'autoritzacions o llicències administratives, s'hi acompanyarà la comunicació de sol·licitud de baixa corresponent i, si escau, la concessió de la concessió d’aquesta baixa o bé l'acord de la seva retirada.

• Si el cessament és temporal, no és procedeix la baixa en el règim especial de la Seguretat Social. S'estableix que el naixement del dret, en aquests supòsits de suspensió d'activitat com a conseqüència de força major, es produirà el dia que quedi acreditada la concurrència de la força major a través dels documents que s'acaben d'assenyalar.