Blog
31/05/2021 - Autor: BCN Legal Group


El Govern ha aprovat el Reial Decret Llei 11/2021, publicat en el dia 28 de maig en el BOE, pel qual s'adopten diferents mesures en relació a l'ocupació. En aquestes mesures que entren en vigor el mateix dia de la seva publicació, s’estableix la pròrroga dels ERTE’s vinculats a la COVID-19 amb algunes novetats, entre les quals destaquem les següents:

• Pròrroga automàtica dels ERTO vigents, basats en l'article 22 del RD-llei 8/2020 (causa de força major conseqüència del COVID-19) fins al 30 de setembre de 2021.

• Manté vigents els ERTO per impediment en el desenvolupament de l'activitat autoritzats sobre la base del RD-llei 30/2020 i RD-llei 2/2021, en els termes recollits en les corresponents resolucions estimatòries, expresses o per silenci administratiu, amb els mateixos percentatges d'exoneració en matèria de cotització, durant el període de tancament i fins al 30 de setembre de 2021.

Els percentatges d'exoneració aplicables respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, en els centres afectats, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió són:

a) El 100% de l'aportació empresarial i quotes per concepte de recaptació conjunta, quan l'empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

b) El 90% de l'aportació empresarial i quotes per concepte de recaptació conjunta, si l'empresa hagués tingut 50 o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

• S'entenen prorrogats els ERTE’s per impediment en el desenvolupament de l'activitat autoritzats sobre la base del RD-llei 24/2020, que es mantindran vigents en els termes recollits en les corresponents resolucions estimatòries, expresses o per silenci. Des de l'1 de juny de 2021, i fins al 30 de setembre de 2021, els seran aplicables els percentatges d'exoneració en la cotització

• Les empreses i entitats afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària podran sol·licitar un ERTO per impediment o limitacions a l'activitat, a partir de l'1 de juny de 2021 i fins al 30 de setembre de 2021, en els mateixos termes, procediment i requisits del RD-llei 30/2020.

• El pas de la situació d'impediment a la de limitació o viceversa, a conseqüència de les modulacions en les restriccions sanitàries adoptades per les autoritats competents, no requerirà la tramitació d'un nou expedient, encara que l'empresa haurà de comunicar el canvi de situació produït, la data d'efectes, a l'autoritat laboral que hagués aprovat l'expedient i a la representació legal de les persones treballadores.

• Als ERTO basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ERTO ETOP) vinculats a la Covid-19 iniciats després de l'entrada en vigor del nou RD-llei i fins al 30 de setembre de 2021, els resultarà d'aplicació el art.3 d'RD Llei 30/2020 que ens remetia a l'aplicació del art.23 del RD-llei 8/2020 amb algunes especialitats. Als ERTO ETOP per COVID-19 iniciats abans del 28-05-2021, els continuessin sent aplicable, fins al 30 de setembre de 2021, les previsions del art.3.4 del RD-llei 30/2020, i s'aplicaran en els termes previstos en la comunicació final de l'empresa i fins al terme referit en la mateixa i podran prorrogar-se sempre que s'aconsegueixi acord per a això que es presentarà a l'autoritat laboral.

• Manté vigents els compromisos de manteniment de l'ús dels ERTO vinculats al COVID-19 en els termes i pels terminis previstos. Manté el règim específic d'exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per a empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d'activitat que tenen un ERTO per causa de força major de COVID-19 prorrogat automàticament fins al 30 de setembre de 2021, i l'activitat del qual es classifiqui en algun dels CNAE-09 previstos en l'annex de la norma.

• La quantia de la prestació per desocupació reconeguda a les persones treballadores afectades pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada referits en aquest RD-llei, es determinarà aplicant, a la base reguladora de la relació laboral afectada per l'expedient, el percentatge del 70% fins al 30 de setembre de 2021, sense perjudici de l'aplicació de les quanties màximes i mínimes previstes en l'article 270.3 del TRLGSS.

• Pròrroga de la vigència de l'article 6 del Reial decret llei 8/2020 en el qual es regula el Pla MECUIDA, fins al 30 de setembre de 2021.

• Pròrroga de la durada de les prestacions i subsidis regules en l'article 2, 3 i 4 del RD-llei 32/2020 per als artistes en espectacles públics, el personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura, i els professionals taurins, fins al 30 de setembre de 2021.

Així mateix, tindran dret a l'accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació d'artistes prevista en el art.2 del RD-llei 17/2020, aquells treballadors que no haguessin accedit a aquest amb anterioritat i, en el període comprès entre l'11 de juny de 2020 i el 31 de maig de 2021, acreditin cinc dies d'alta en la Seguretat Social amb prestació real de serveis en l'activitat. La durada de la prestació s'estendrà fins al 30 de setembre de 2021.

Els beneficiaris als quals, a 28 de maig de 2021, se'ls hagués denegat o haguessin esgotat les prestacions o subsidi reconeguts a l'empara del RD-llei 17/2020 o RD-llei 32/2020, podran presentar nova sol·licitud, per al reconeixement del seu dret pel període previst en aquest.

• Les empreses hauran d'incorporar efectivament a les persones amb contracte fix-discontinu i a aquelles que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes durant el període teòric de crida, entès com aquell corresponent al treball efectiu desenvolupat per cadascuna d'elles entre l'1 de juny i el 30 de setembre de 2019.

En el cas en què, a conseqüència de les restriccions i mesures de contenció sanitària, les persones referides en l'apartat anterior no puguin desenvolupar activitat efectiva en el període de crida indicada, aquestes hauran de ser afectades en aquest moment pels expedients de regulació temporal d'ocupació vigents a data d'entrada en vigor d'aquesta norma o autoritzats amb posterioritat a aquesta, i mantenir-se en aquesta situació fins que tingui lloc la seva reincorporació efectiva o, en el seu cas, fins a la data d'interrupció de la seva activitat, dins del període referit.

Les empreses tindran un termini de quinze dies des de l'afectació, per a sol·licitar, de no haver-se fet prèviament, la incorporació d'aquestes persones a l'ERTO, davant l'autoritat laboral i per a tramitar davant l'entitat gestora la sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació.