Blog
20/03/2020 - Autor: BCN Legal Group
COMUNICAT DEL GRUP ASSESSOR BCN LEGAL GROUP DE 19.03.2020

AJUDES DE L’ESTAT PUBLICADES EN EL REAL DECRET LLEI 8/2020 DE 17 DE MARÇ

Prestació extraordinària per cessament de l’activitat pels afectats per la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària pel COVID-19

Amb caràcter excepcional, es crea una prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Aquesta ajuda està destinada als autònoms que la seva activitat hagi quedat suspesa per la declaració de l’estat d’alerta o que la seva facturació s’hagi reduït en un 75% respecte la mitjana del semestre anterior.

L’import d’aquesta prestació serà de 70% de la base reguladora d’acord amb la seva cotització.

Aquesta prestació tindrà una durada d’un mes, tot i que es podrà ampliar fins l’últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma.

Per poder accedir a aquesta ajuda, no es podran tenir deutes amb la seguretat socil. Els autònoms que tinguin deutes amb la seguretat social i vulguin accedir a l’ajuda, ho podran fer previ pagament del deute.

Suspensió de terminis a l’àmbit tributari

Es suspenen el còmput de terminis de la duració dels procediments tramitats per l’Administració Tributaria, des del 18 març de 2020 fins el 30 d’abril de 2020.

Durant el període de confinament i fins el 30 d’abril de 2020, es suspèn el còmput de terminis de caducitat y prescripció dels impostos i procediments oberts per l’administració.

S’amplia fins el 30 d’abril de 2020, els terminis oberts amb anterioritat al 18 de març de 2020 i que no estiguin finalitzats en aquesta data.

En els procediments de constrenyiment, no s’executarà les garanties que recaiguin sobre béns immobles des del 18 de març fins el 30 d’abril de 2020.

S’amplia fins el 20 de maig de 2020, o si fos posterior, fins la data que s’especifiqui per la norma general, els terminis que s’obrin a partir del 18 de març de 2020. Per tant, si es rep alguna notificació aquest dies, el termini per contestar serà, com a mínim, fins el 20 de maig,

Els recursos o reclamacions econòmic-administratives, que estiguin pendents de contestar, es podran presentar durant el mes de maig de 2020, o quan ho indiqui la norma general si la notificació del acte a recórrer s’hagués rebut després del 30 d’abril de 2020.

Aprovació d’una línia d’avals per empreses y autònoms per reduir els efectes econòmics del COVID-19.

El Ministeri d’afers Econòmics y Transformació Digital, concedirà avals al finançament concedit per atendre les necessitats derivades, entre d’altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciment d’obligacions financeres o tributaries o altres necessitats de liquiditat.

També s’amplia el límit d’endeutament previst per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), per facilitar liquiditat addicional a les PYMES i autònoms.

AJUDES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PUBLICADES EN EL DECRET LLEI 7/2020 DE 17 DE MARÇ

Suspensió del terminis de presentació i ingrés de tributs

Els tributs propis de la Generalitat de Catalunya i el tributs cedits queden suspesos de la presentació d’autoliquidació i pagament fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma.

Compensació de pèrdues pels autònoms a Catalunya

S’estableix un ajut en forma de prestació econòmica única, per import màxim de fins a 2.000€.

Aquesta ajuda la podran demanar els autònoms amb domicili fiscal a Catalunya, que estiguin d’alta en algunes de les activitats econòmiques afectades pel tancament i que, alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin d’altres ingressos.

S’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, o amb la mitjana del beneficis mensuals des de què s’està d’alta pels autònoms que hagin sigut alta amb una antiguitat inferior a l’any.

Aquest ajust serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, publica o privada, destinada a la mateixa finalitat i es podrà demanar a partir de 1 d’abril de 2020.