Blog
18/03/2019 - Autor: RAMON FONT


El passat dia 8 de març el govern espanyol en el marc de les promeses mesures urgents de protecció socials, va aprovar un Real Decreto-ley 8/2019 (publicat el dia 12) en el que novament va tornar a implantar (va recuperar) la possibilitat d’accedir al subsidi per desocupació als majors de 52 anys que l’anterior govern l’havia augmentat, el 2012, als 55 anys. La durada d’aquest subsidi és fins l’edat de jubilació, sigui quina sigui (anticipada voluntària, forçosa o legal ordinària) per la que opti el treballador i la quantia a percebre el 80% del IPREM (actualment 430,27 euros)

Aquesta mesura que, segons els càlculs del govern, pot afectar a unes 114.000 persones farà que, sumades a les 266.000 que ja el cobren, facin un total de 380.000 les persones que se’n puguin beneficiar.

Per poder excedir-hi i com a requisits basics hi ha el d’esgotar la prestació contributiva d’atur i tenir 52 anys complerts en el moment del fet causant, i  sol·licitar-lo dins dels 15 dies hàbils següents al mes d’espera des que s’hagi esgotat aquella prestació contributiva, mantenint-se inscrit com a demandant d’ocupació i no haver rebutjat cap oferta de feina que se li hagi fet des de les oficines d’ocupació. A més d’aquests requisits s’ha d’haver cotitzat un mínim de 6 anys, complir el compromís d’activitat i els requisits, llevat de l’edat, per accedir a una pensió de jubilació. Tanmateix també és necessari no tenir rendes superiors al 75% del salari mínim interprofessional; pel càlcul és computaran només les rendes pròpies de la persona interessada i no les de la unitat familiar.

Com a qüestió innovadora i diferencial respecte de la normativa vigent fins ara, hi ha també el fet que el subsidi és podrà cobrar integra, encara que el treball anterior del que és procedeixi ho hagués estat a temps parcial, així com el fet de que, tal com s’ha indicat abans, podran jubilar-se quan els correspongui i no als 61 anys com obligava la normativa vigent fins ara.

També és important destacar que s’incrementa la base de cotització a la Seguretat Social. Fins ara és cotitzava pel 100%; amb l’aplicació del nou Real Decreto la cotització serà del 125% del topall mínim de cotització vigent en cada moment.

Com a qüestió negativa s’ha d’assenyalar que, en la línia del que ha estat fins ara, aquesta normativa només és pot aplicar als treballadors que hagin cotitzat al Regim General, pel que seguiran exclosos importants col·lectius com el d’autònoms o el de empleats de la llar.