Blog
09/01/2023 - Autor: EVA GARCIA-MIGUEL REYES


El nou Reial Decret 1060/2022 introdueix canvis en el sistema de gestió i control dels processos d'incapacitat temporal. Entre ells, estableix que serà l'Administració, per via telemàtica, la que notifiqui els comunicats mèdics dels treballadors a les empreses.

D’aquesta manera, la norma prescindeix del lliurament al treballador de la còpia en paper del comunicat mèdic i de l'obligació de presentació del mateix a l'empresa per part de l'empleat. En conseqüència,  serà  l'INSS qui, per via telemàtica, comunicarà a les empreses les dades relatives als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta dels treballadors, emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se, com a màxim, en el primer dia hàbil següent al de la recepció d'aquestes dades.

Tanmateix, es preveu l'obligació per part de les empreses de transmetre a l'INSS, a través del sistema de Remissió Electrònica de Dades (XARXA), amb caràcter immediat i, en tot cas, en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica, les dades que es determinin mitjançant ordre ministerial. La citada transmissió no serà obligatòria quan la persona treballadora pertanyi a algun col·lectiu respecte del qual l'empresa o ocupador no tingui obligació d'incorporar-se al sistema XARXA.

Finalment, s'inclouen altres modificacions. S'introdueix la possibilitat que, en qualsevol dels processos contemplats en la norma, el facultatiu pugui fixar la corresponent revisió mèdica en un període inferior a l'indicat. Igualment, es planteja la possibilitat que l'empresa comuniqui a l'administració les dades addicionals necessàries per a la gestió i control de la situació d'incapacitat temporal i de la prestació corresponent a aquesta, sense necessitat de la prèvia presentació del comunicat pel treballador.

La norma entrarà en vigor l'1 d'abril de 2023 i s'aplicarà als processos que a aquesta data es trobin en curs si no han superat els 365 dies de durada.

Eva Garcia-Miguel Reyes

Advocada de BCN LEGAL GROUP