Àrees
d'activitat

Consultoria de Negocis i Gestió Empresarial

Direcció, organització i estratègia empresarial
Plans d’empresa (elaboració i execució)
Econòmica i financera
Fiscal, comptable i laboral

Fusions i Adquisicions d’Empreses

Disseny jurídic, fiscal i financer d’operacions de fusió, escissió i compravenda
Preparació de quaderns de venda i assistència de les negociacions
Recerca de possibles socis compradors i/o venedors
Estudis de valoració d’empreses i plans de viabilitat
Auditoria legal de compra
Gestió de l’auditoria legal des de la posició venedora
Avaluació i cobertura jurídica de riscos i contingències
Gestió de contingències i passius ocults
Estructures financeres i de garantia
Estructures internacionals i inversions estrangeres

Auditoria Jurídica per a Empreses

Diagnòstic sobre l’estat del compliment de l’empresa en aspectes legals de tota índole
Emissió de carta de recomanacions
Plans d’actuació
Planificació jurídica en previsió de contingències

Auditoria de Comptes per a Empreses

Auditories per obligació legal
Auditories voluntàries
Revisions limitades

Assessorament en la Investigació Empresarial, Privada i de Solvència

Investigació empresarial i financera
Informes comercials i prejudicials
Verificació de registres de la propietat, mercantils i civils
Estudis de solvència