Àrees
d'activitat
  • Estudi,anàlisi i interpretació dels contractes d’assegurances.
  • Litigis judicials relatius a la interpretació i cobertures del contracte d’assegurances (sinistres de vida,accidents,incendis,robatoris,llar,danys,lucre cessant,transports i circulació de vehicles).
  • Reclamacions davant del “Consorcio  de Compensación de Seguros”.  
  • Reclamacions per accidents de transit.
  • Reclamacions per responsabilitat civil patrimonial de l’Administració.
  • Reclamacions per responsabilitat civil derivada de negligències mèdiques.
  • Reclamacions per responsabilitat civil d’explotació i per productes defectuosos.
  • Responsabilitat civil patronal derivada d’accidents de treball
  • Reclamacions a companyies aèries.