Àrees
d'activitat

Dret Administratiu

 • Assessorament en matèria de contractació administrativa.
 • Assessorament en el compliment de la normativa administrativa (auditories mediambientals, protecció de dades, compliment dels plecs de condicions de concessions administratives i llicencies, etc.)
 • Sectors regulats (hidrocarburs, transport, telecomunicacions, energia, etc.)
 • Recursos y reclamacions prèvies, davant qualsevol tipus d’administració
 • Litigis contenciosos-administratius

 

Dret Urbanístic, Immobiliari i Medi Ambiental

 • Planejament urbanístic. Reclassificació i requalificació del sòl. Plans parcials i plans generals d’ordenació urbana
 • Convenis urbanístics
 • Gestió urbanística. Juntes de compensació, expedients de reparcel·lació, procediments d’urbanització, expedients expropiadors, entitats urbanístiques de col·laboració amb l’Administració
 • Disciplina urbanística. Llicències, permisos i autoritzacions. Expedients de legalització, de rehabilitació, etc.
 • Informes i dictàmens. Informes de Due Diligence, dictàmens i consultes urbanístiques prèvies a l’adquisició del sòl
 • Recursos urbanístics
 • Assessorament jurídic a promotors i cooperatives de vivendes.
 • Assessorament a inversors immobiliaris i compradors particulars.
 • Assessorament jurídic a Administracions Públiques.
 • Dret Immobiliari
 • Regularització jurídica i registral de bens immobles.
 • Intervenció i assessorament jurídic en expedients d’activitats i medi ambientals.
 • Litigis contenciosos-administratius en matèria urbanística, medi ambiental i expropiatòria