Àrees
d'activitat
 • Assessorament permanent en dret laboral i contractació de personal . Altes i baixes
 • Nòmines i seguretat social
 • Negociació, planificació i disseny de convenis col·lectius, modificacions de condicions de treball, mobilitat geogràfica i funcional
 • Assessorament, planificació i execució d’expedients de regulació d’ocupació tan en el marc d’acomiadaments col·lectius, com en el de concursos de creditors.
 • Conflictes laborals, vagues i tancaments patronals.
 • Inspeccions, recursos i reclamacions administratives en matèria laboral
 • Litigis davant la jurisdicció social
 • Assessorament i disseny de contractes d’alta direcció
 • Estudi i formalització de clàusules de blindatge
 • Assessorament en prevenció de riscos laborals
 • Relació d’auditories d’aspectes jurídics laborals i tractament de les possibles contingències
 • Negociació, planificació i disseny de possibles reestructuracions empresarials
 • Externalització de recursos (“outsourcing”)